O nas

NASZA OFERTA DLA DZIECI W PRZEDSZKOLU.

 1. Prowadzimy i realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego zgodnie w wymaganiami MEN i Kuratorium Oświaty
 2. Prowadzimy naukę języka angielskiego  przez kompetentną i wykwalifikowaną kadrę
 3. Raz w miesiącu realizujemy spotkania z teatrem w przedszkolu – inscenizacje bajkowe na żywo
 4. Co najmniej dwa razy w roku szkolnym organizujemy spotkania z rodzicami, w czasie których przekazujemy do wglądu Karty Rozwoju Dziecka (indywidualne lub grupowe) w danym semestrze, raz w miesiącu proponujemy indywidualne spotkania z rodzicami.
 5. Dwa razy w tygodniu realizujemy zajęcia z rytmiki i gimnastyki.
 6. Przeprowadzamy przesiewowe badania logopedyczne dzieci pod kątem wskazania na zajęcia dodatkowo – większość z nich jest bezpłatnie realizowana w przedszkolu.
 7. Dwa lub trzy razy w roku przeprowadzamy za zgodą rodziców badania profilaktyczne realizowane przez pracownika służby zdrowia.
 8. Współpracujemy z Poradniami Psychologicznymi w Żukowie, Kartuzach i Gdańsku. Ułatwiamy rodzicom kontakt ze specjalistami.
 9. Pokrywamy przebadanie dziecka pod kątem potrzeby realizacji zadania korekty postawy i wskazania na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
 10. Realizujemy dodatkowe programy autorskie poza realizacją podstawy programowej – są one w ramach opłaty czesnego.
 11. Organizujemy, szkolenia i konferencje wychowawcze oraz edukacyjne dla rodziców.
 12. Praca wychowawczo dydaktyczna w naszej placówce planowana jest zgodnie z Nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Jest to nowy obowiązujący w aspekcie prawnym dokument Ministerstwa Edukacji Narodowej określający wymagania państwa dotyczące celów, treści i wymagań edukacyjnych.
 • W oparciu o Podstawę Programową nauczyciele tworzą własne autorskie programy edukacyjne lub korzystają z tych, które uzyskały akceptację Ministerstwa. Programy wybrane przez naszych Nauczycieli to:
  Pakiet „Entliczek” Wydawnictwa Nowa Era. 
 • Nasi Nauczyciele samodzielnie podejmują decyzję w sprawie kolejności realizacji treści nauczania, proporcji czasu przeznaczonego na zapoznanie wychowanków z treściami, poszerzenia treści wskazanych w podstawie programowej.
 • Nauczyciele mają swobodę stosowania takich metod nauczania, jakie uważają za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne. W podjęciu decyzji pomaga wybrany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego oraz nasz Koordynator ds. Programowych.
 • Nasze metody pracy:
  Metoda czynnościowego nauczania matematyki Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, doskonale wykorzystuje możliwości i prawidłowości rozwojowe małego dziecka. Pozwala dziecku działać doświadczać, rozwiązywać problemy, wyciągać wnioski, przewidywać, cieszyć się z każdego działania. Uczy logicznego myślenia i rozwija wyobraźnię. Metoda Batii Strauss – opiera się na: wykorzystaniu elementów ruchu, tańca, gestów, śpiewu, gry na prostych instrumentach perkusyjnych, stwarzaniu dzieciom możliwości zabawy z muzyką, przez co staje się lubiana i chętnie słuchana, aktywnym słuchaniu łatwo przyswajalnej muzyki poważnej, obcowaniu z nią i czerpaniu z niej tego co najlepsze: piękno, wrażliwość, pomysłowość, muzykalność, uruchamianiu wyobraźni oraz przełamywaniu oporów związanych z publicznym występem,
 • Metoda KLANZY – pedagogika zabawy- której jesteśmy gorącymi zwolennikami i propagatorami. Wśród nas są aktywni animatorzy Klanzy, posiadający bogate doświadczenie zawodowe. Metoda oparta na wielokierunkowej aktywności dziecięcej , łączy w sobie w szczególności ruch, muzykę, taniec, działania plastyczne, działania poznawcze. Najbardziej rozpoznawalnym rekwizytem Klanzy jest chusta animacyjna, czyli wielobarwny „spadochron”, który wykorzystywany jest w zabawach integrujących grupę, dziękiwyzwalaniu pozytywnych emocji.
 • Metoda gimnastyki twórczej C. Orffa i R Labana – pracując ta metodą wykorzystuje się różne formy ruchu, w tym również pantomimę, opowieść muzyczno- ruchową. Metoda pozwala na wykorzystanie ekspresji dziecka i jego inwencji. Umożliwia podejmowanie decyzji. Łączy w sobie dwa światy muzyki i ruchu.
 • Metoda Kniesów – Metoda gimnastyki rozwijająca koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową. Doskonale rozwija poczucie rytmu i sprawność fizyczną. Jest to rodzaj gimnastyki utanecznionej, polegającej na poszukiwaniu coraz to nowych form ruchu sprzężonego z rytmem, muzyka z zastosowaniem przyborów. Zajęcia polegają na naśladowaniu ruchów prowadzącego. Dzieci odwzorowują ruchy nauczycielki, a także wprowadzają własne kreatywne ćwiczenia
 • Metoda ruchu rozwijającego Sherborne – Udział w ćwiczeniach metodą W. Sherborne ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i związku z tym możliwości ruchowych. Dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie, zyskuje też poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna. Czuje się ono w niej bezpiecznie, staje się aktywne, przejawia większą inicjatywę, może być twórcze. Dzielenie przestrzeni z drugą osobą nie musi być zagrażające, może stać się źródłem współprzeżywania. Nawiązania bliskiego kontaktu, opartego na zaufaniu i współpracy, daje możliwość poczucia wspólnoty i przeżycia szczęścia.
 • Metody aktywizujące – pracując metodami aktywizującymi podstawowym zabiegiem, jaki wykonuje każdy nauczyciel, jest uświadomienie dziecku celu jego działań wraz z umotywowaniem potrzeby jego osiągnięcia. Wśród metod aktywizujących szczególne miejsce zajmuje Kinezjologia Edukacyjna Dennisona (kines – od sł. ruch; logos – nauka), – metoda, której twórcą jest Paul Dennison, zwana również „Gimnastyką Mózgu”. Jest to metoda ukierunkowana na ćwiczenie obu półkul mózgowych, oparta przede wszystkim na ruchach naprzemiennych. Metoda ukierunkowana na usprawnianie procesu uczenia się, na stymulowanie rozwoju intelektualnego dziecka, aktywizowanie systemu nerwowego i uwalnianie od blokad, które pojawiają się podczas stresu. Od innych metod wspomagających proces uczenia wyróżnia się tym, że jest oparta w głównej mierze na ruchu.
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA – nasza organizacja przedszkola jest miejscem dla dzieci o różnych potrzebach sensorycznych. Prowadzimy zabawy profilaktyczne wspierające rozwój procesów  w prawidłowej organizacji wrażeń sensorycznych – czyli bodźców napływających przez receptory. Mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, czucie ruchu, dotyk) dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji a także integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Oznacza to, że mózg tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję adaptacyjną. Jest to adekwatne i efektywne reagowanie na wymogi otoczenia. Może to być odpowiedź ruchowa jak i myślowa. Integracja sensoryczna rozpoczyna się już w okresie płodowym i trwa do około 7 roku życia. Nierozwinięcie określonych umiejętności w kolejnych stadiach rozwoju powoduje powstawanie trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka. Dla dzieci wymagających terapii prowadzimy również zajęcia indywidualne.
 • Muzykoterapia – jedna z metod oddziaływania diagnostycznego, rehabilitacyjnego, terapeutycznego i profilaktycznego, poprzez wieloaspektowy wpływ muzyki na stan psychofizyczny i rozwój człowieka
 • Relaksacja – pomaga w zachowaniu wewnętrznej równowagi, umiejętnie wykorzystuje wszelkie chwile spokoju i odprężenia. Umiejętnie prowadzony relaks to świadome działania na pograniczu ćwiczeń fizycznych i umysłowych, pozwalające na pełne poznanie własnego ciała i jego możliwości oraz uświadomienie sobie znaczenia swojej woli. Dzięki własnej aktywności dziecko w wieku od 2 do 5 lat stopniowo poznaje fizyczne możliwości swojego ciała, uczy się panowania nad nim oraz umiejętności opisania go. Zgodnie z wymaganiami otoczenia – zarówno w domu, jak i w przedszkolu – korzysta ze swych umiejętności. Władzę, jaką posiada nad samym sobą, pozwalającą wykonywać i kontrolować własne czyny i gesty uświadomienia sobie krok po kroku. Dzięki temu lepiej panuje nad swoimi popędami, potrafi zahamować nierozważne ruchy, co ułatwia wysłuchanie innych osób, pomaga w koncentracji uwagi i skupieniu się na wykonywanych czynnościach.

ZAJĘCIA DODATKOWE
W naszym przedszkolu dzieci mogą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania uczestnicząc w różnorakich zajęciach dodatkowych.
Propozycja zajęć dodatkowych będzie rozbudowywana w zależności od potrzeb Dzieci i ich Rodziców. Na początek proponujemy:

umuzykalnienie – nauka piosenek i tańców, ćwiczenia słuchowe i ruchowe,zabawy przy muzyce, gra na instrumentach, słuchanie różnych rodzajów muzyki

gimnastyka ogólnorozwojowa  – ćwiczenia i zabawy ogólnorozwojowe zapobiegające wadom postawy

język angielski – zajęcia w formie gier i zabaw językowych

przedszkolaki- ekolaki – w ramach tych zajęć dzieciaki będą poznawały w jaki sposób można zadbać o środowisko oraz będą robić różne rzeczy z odpadów np. lalka z butelki itp.

logopedia – „gimnastyka buzi i języka” ćwiczenia usprawniające narządy mowy, aparat oddechowy, korygujące wady wymowy, ćwiczenia słuchu fonematycznego

 

Zajęcia dodatkowo płatne wybrane przez dzieci i rodziców w tym roku szkolnym:

taniec towarzyski

aikido

język angielski

Przedszkoliada – ogólnopolski system rozrywki ruchowej przedszkoliada.pl 

Gimnastyka korekcyjna

Centrum Wspomagania rozwoju Małgorzaty Koczyk – Centrum Wspomagania Rozwoju oferuje terapię bazującą na Programie Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów wg S. Masgutowej (MASGUTOVA NEUROSENSORIMOTOR REFLEX INTEGRATION – MNRI®). W ramach programu terapeutycznego przygotowywanego w oparciu o diagnozę stopnia integracji/dezintegracji schematów odruchów, stosowane są również inne technik dostosowane do indywidualnych potrzeb. Podstawą wyboru właściwej ścieżki terapeutycznej jest całościowe spojrzenie na potrzeby rozwojowe dziecka/dorosłego w sferze ruchowej, poznawczej, emocjonalnej jak również w rozwoju mowy. Proponowana terapia, której głównym trzonem jest metoda MNRI®, swoją efektywność zawdzięcza wieloletnim doświadczeniom w pracy z dziećmi na całym świecie oraz przeprowadzonym obserwacjom klinicznym i badaniom nad wpływem integracji odruchów na różne obszary rozwoju człowieka. Program terapii dziecka/dorosłego opiera się na psychofizjologicznej wiedzy o funkcjonowaniu odruchów oraz ich sensomotorycznej integracji. Dzięki temu zapewniamy skuteczne narzędzia umożliwiające pomoc dzieciom i młodzieży z:

 •  trudnościami w nauce ( dysleksją, dysgrafią, trudnościami w czytaniu, zaburzeniami koncentracji, pamięci itp.);
 •  zaburzeniami mowy,
 • autyzmem i zespołem Aspergera,
 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • porażeniem mózgowym,
 • z opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym,
 • z innymi deficytami w rozwoju psychoruchowym,
 • z niską odpornością na stres,

oraz dorosłym z zaburzeniami koncentracji, pamięci i w sytuacjach przewlekłego stresu oraz przemęczenia.

Wykorzystywane w terapii Programy (metoda MNRI®):

 • Terapia Neurostrukturalna;
 • Terapia Taktylna;
 • Integracja odruchów ustno-twarzowych;
 • Integracja odruchów wzrokowo – słuchowych;
 • Archetypy rozwoju ruchowego;
 • Integracja układu przedsionkowo – proprioceptywnego a rozwój procesów poznawczych;
 • Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych.

 

 

Pragniemy, by Nasze Przedszkole było miejscem spotkań nie tylko dla dzieci przedszkolnych ale również dla całych rodzin. Stąd też pomysł, by niejako „obok” przedszkola uruchomić świetlicę, w której dzieci szkolne będą mogły odrobić lekcje i pobawić się w grupie do czasu powrotu rodziców. Chcemy również stworzyć ofertę zajęć popołudniowych i weekendowych. Wśród propozycji są Hip-hop dla dzieci i dorosłych, zajęcia fitness, siłownia, SPA (korzystamy z obiektów spa&wellness). Ofertę będziemy wzbogacać według potrzeb środowiska.