Regulaminy i procedury

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z żłobka/przedszkola

 

 1. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

– do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców (prawnych opiekunów);
– dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola;
– osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są: rozebrać je w szatni, osobiście przekazać nauczycielce. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi nauczyciel;
– nauczyciel wychowania przedszkolnego nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przez wejściem do budynku, w szatni bądź przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć;

 1. 2. Odbieranie dzieci z przedszkola
  – dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

  – dziecko nie będzie oddawane osobom poniżej 18 roku życia;
  – w przypadku odbierania dziecka z przedszkola bądź ogrodu, osoby odbierające zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka;
  – w przypadku pozostania rodzica w przedszkolu, bądź ogrodzie przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa z nauczycielem, zabawa) nauczyciel nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka;
  – rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola;
  – w szczególnych sytuacjach należy osobiście (bądź telefonicznie) poinformować nauczyciela o odbiorze dziecka przez inną osobę upoważnioną, w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub w dniu poprzedzającym;
  – osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go;
  – przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby upoważnionej do odbioru będzie wykazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W przypadku odmowy wydania dziecka przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami lub opiekunami dziecka;
  – w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka. W przypadku nie uzyskania kontaktu, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu przez jedną godzinę, zaś po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o zaistniałej sytuacji;
  – życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

– opłata z tytułu spóźnienia w odbiorze dziecka rozliczana będzie w następnym miesiącu kalendarzowym na podstawie miesięcznej karty spóźnień. Stawka wynosi 15 zł za każde rozpoczęte trzydzieści minut, pobierane tytułem opłaty kosztów wynagrodzenia personelu za godziny nadliczbowe.

Regulamin świetlicy

I cele i zadania świetlicy

Głównym celem pracy świetlicy przy przedszkolu Niezapominajka jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych w ich placówkach a także stworzenie im optymalnych warunków do rozwoju i pomoc w odrabianiu prac domowych.

Cele te osiągamy poprzez:

 1. stworzenie optymalnych warunków do nauki i wypoczynku
 2. rozwijanie zamiłowań i zainteresowań
 3. rozpowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego
 4. dbanie o dobre samopoczucie jak i bezpieczeństwo
 5. niwelowanie trudności dydaktycznych poprzez pomoc w odrabianiu prac domowych
 6. kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych
 7. kierowanie się zasadą moralności i współdziałania w grupie
 8. rozwijanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i problemami

II założenia organizacyjne

 1. świetlica czynna jest w dniach pracy przedszkola w godzinach, tj. 7:00-17:00
 2. rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci
 3. w razie nie przestrzegania przez rodziców postanowień regulaminu w pkt. 2 dyrektor, lub prezes może wobec nich zastosować następujące kary:
 1. a) upomnienie dyrektora/prezesa

b)kara pieniężną w wysokości 20 zł za każde rozpoczęte 30 min

 1. c) skreślenie dziecka z listy uczestników świetlicy/wypowiedzenie natychmiastowe umowy
 1. Liczba wychowanków Świetlicy to max. 15 osób.
 2. Do świetlicy przyjęte zostanie dziecko, którego rodzic podpisze umowę opieki świetlicowej.
 3. Fundusze na działalność świetlicy pochodzą z wpłat rodziców i przeznaczane są m.in. na wyposażenie świetlicy i jej rozwój.

III zasady funkcjonowania świetlicy

 1. nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor przedszkola
 2. opiekun świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dziecka, które zostało przyprowadzone przez rodzica/prawnego opiekuna, bądź też zgłosiło się do niej samo przed lub po lekcjach.
 3. Na wniosek rodzica/prawnego opiekuna opiekun może odbierać dziecko ze szkoły, lub je zaprowadzać na zajęcia, ponosząc wtedy pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w drodze z lub do szkoły.
 4. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice/prawni opiekunowie w karcie zapisu.
 5. Wszelkie zmiany dotyczące przychodzenia i opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być dokonywane pisemnie i datowane, przekazywane do opiekuna świetlicy.
 6. Bez pisemnej zgody rodzica dziecko nie będzie mogło opuścić samo świetlicy.

IV zadania opiekunów świetlicy

 1. organizowanie i udzielanie pomocy wychowankom w nauce i odrabianiu prac domowych.
 2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 3. Organizowanie spacerów i wycieczek.
 4. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci.
 5. Kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz kulturalnego zachowania.
 6. Rozwijanie aktywności i samodzielności, a także postaw prospołecznych.

V prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

wychowanek ma prawo do

 1. właściwie zorganizowanej opieki
 2. życzliwego traktowania
 3. swobodnego wyrażania swoich przekonań i myśli
 4. poszanowania godności osobistej
 5. opieki wychowawczej
 6. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

Wychowanek ma obowiązek:

 1. przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy i zasad współżycia w grupie
 2. współpracy w procesie wychowania
 3. dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy, a także pomagania słabszym
 4. ponoszenia odpowiedzialności za własne zachowania.

VI konsekwencje i nagrody stosowane w świetlicy

nagrody

Każdy uczeń przebywający w świetlicy może otrzymać nagrodę za : udział w konkursach, przestrzeganie regulaminu, dobre zachowanie, kulturę osobista itp. w postaci:

 1. a) pochwały ustnej opiekuna

b)pochwały na piśmie wystosowanej do rodziców i do szkoły

 1. dyplomu
 1. d) nagrody rzeczowej.

Konsekwencje:

za nie nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszenie regulaminu dla uczestnika przewidziane są następujące konsekwencje:

 1. a) upomnienie ustne

b)ostrzeżenie w obecności grupy

 1. pisemne powiadomienie rodziców o złym zachowaniu
 1. d) pisemne powiadomienie szkoły o złym zachowaniu jej wychowanka

e)skreślenie z listy wychowanków świetlicy

 1. f) rodzice wychowanka, który dokonał zniszczenia mienia, wyposażenia świetlicy zostaną obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczenia.

Vi dokumentacja Świetlicy

 1. karty zgłoszeń i umowy
 2. regulamin świetlicy
 3. rozkład dnia pracy świetlicy
 4. dziennik obecności uczniów
 5. dziennik pracy świetlicy

 

 

 Regulamin sprawowania opieki nad dziećmi w czasie przewozu do/z przedszkola.

 1. Postanowienia ogólne
 • 1
 1. Regulamin sprawowania opieki nad dziećmi w czasie przewozu do przedszkola określa szczegółowe zasady i wymagania dotyczące opieki w czasie przewozu dzieci do i z Przedszkola Niezapominajka w Baninie.

 • 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa

 1. a) przedszkolu lub placówce – rozumie się Przedszkole Niezapominajka w Baninie przy ul. Sosnowej 17.
 2. b) przystanku – rozumie się adresy wskazane przez rodziców/ opiekunów w złożonym podaniu („prośba o przewóz dziecka”),
 3. c) rodzicach – rozumie się przez to również opiekunów prawnych i osoby upoważnione przez nich do odbierania dzieci (upoważnienia pisemne),
 4. d) opiekunach – rozumie się przez to nauczycieli, opiekunów i osoby zatrudnione w w/w placówce.

 1. Wymagania dotyczące opieki w czasie przewozu dzieci
 • 3
 1. Opiekę nad dziećmi podczas przewozu sprawuje jedna osoba (oprócz kierowcy, który może pełnić nadzór w samochodzie dopiero po jego zatrzymaniu, unieruchomieniu silnika).
 2. Opieka obejmuje sprawowanie nadzoru nad powierzonymi dziećmi w samochodzie oraz podczas wsiadania i wysiadania z samochodu.
 3. Opiekun powinien przed rozpoczęciem jazdy samochodu zająć miejsce przy drzwiach.
 4. Do czasu przyjazdu samochodu za bezpieczeństwo dzieci oczekujących na przystankach odpowiadają rodzice (opiekunowie prawni).
 5. Po przyjeździe samochodu na przystanek opiekun wysiada z samochodu i wprowadza dzieci do środka, przejmując pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
 6. Po przyjeździe na teren przedszkola dzieci przechodzą pod opiekę nauczycieli dyżurujących w placówce.
 7. Opiekun sprawujący opiekę nad dziećmi podczas przewozu do domu, przeprowadza dzieci z sal do szatni, kontroluje stan liczbowy, pomaga im przy ubieraniu się, wprowadza do samochodu, sprawdza czy każdy ma swoje miejsce.

2 „BEZPIECZNE DZIECKO W DRODZE DO PRZEDSZKOLA” www.przedszkolebanino.pl biuro@przedszkolebanino.pl tel. 601 255 995

 1. Po dojechaniu do kolejnych przystanków opiekun wysiada pierwszy i wyprowadza wysiadające dzieci. Od tego czasu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice

III. Zadania opiekuna

 • 4
 1. Sprawowanie opieki nad dziećmi podczas wsiadania i wysiadania z samochodu oraz podczas jazdy.
 2. Przejęcie dzieci od rodziców lub nauczyciela sprawującego nadzór w przedszkolu i wprowadzenie dzieci do samochodu.
 3. Kontrola stanu liczbowego dzieci podczas każdego przewozu samochodem.
 4. Każdorazowe wyprowadzenie dzieci z samochodu na przystanek lub do sali zajęć – od tej chwili za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub nauczyciel sprawujący nadzór w przedszkolu.
 5. Opiekun prowadzi rejestr przyjazdów i wyjazdów samochodu wraz z informacją o stanie ilościowym dzieci.

 1. Zadania przedszkola
 • 5
 1. Zapoznanie wszystkich opiekunów i rodziców, dzieci objętych dowozem, z treścią tego regulaminu.

 • 6

Dyrektor przedszkola lub Zarząd może zmienić przystanek docelowy danego dziecka, jeżeli warunki drogowe lub atmosferyczne stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci podczas przejazdu, postoju lub zawracania pojazdu. Rodzic ma wtedy obowiązek przyprowadzić dziecko na wskazane przez dyrektora miejsce.

 1. Okres obowiązywania

 1. Transport dzieci z i do przedszkola odbywa się w okresie zimowym od 01 listopada do 01 kwietnia.
 2. Transport może odbywać się tylko w przypadku złożenia podania, do dyrektora placówki, przez minimum pięciu chętnych rodziców/ prawnych opiekunów na transport w równym okresie.
 3. Podania, na dodatkowy transport (przed 01 listopada lub po 01 kwietnia), muszą wpłynąć najpóźniej do 40 dni przez końcem określonego w pkt. 1 okresu zimowego.
 4. Decyzję w sprawie przedłużenia terminu transportu dyrektor placówki lub Zarząd ogłasza zainteresowanym najpóźniej do 14 dni przed końcem okresu zimowego.

3 „BEZPIECZNE DZIECKO W DRODZE DO PRZEDSZKOLA” www.przedszkolebanino.pl biuro@przedszkolebanino.pl tel. 601 255 995

 1. Zasady dotyczące zgłaszania próśb o przewóz dzieci
 • 9
 1. Podstawą przewozu dzieci do przedszkola jest wypisanie i dostarczenie do biura placówki przedszkolnej przez rodziców/ prawnych opiekunów dokumentu „Prośba o przewóz dziecka” każdorazowo na dany rok szkolny w terminie do 24 października roku kalendarzowego.
 2. Termin zgłoszenia może być zmieniony przez dyrektora przedszkola lub Zarząd i powinien być ogłoszony na tablicy ogłoszeń dostępnym w placówce.
 3. Dokument „Prośba o przewóz dziecka” dostępny jest dla wszystkich chętnych w biurze placówki.

VII. Płatności

 • 10
 1. Organ Prowadzący ogłasza cennik przewozu dzieci każdorazowo na jeden rok szkolny w terminie do 30 września roku kalendarzowego.
 2. Termin ogłoszenia cennika może być zmieniony przez dyrektora przedszkola lub Zarząd i powinien być ogłoszony na tablicy ogłoszeń dostępnym w placówce.
 3. Odpłatność za przewóz dzieci z i do przedszkola dla dzieci posiadających aktualną umowę o sprawowanie opieki w Przedszkolu Niezapominajka lub Żłobku Niezapominajka na okres zimowy może być bezpłatny w obrębie 3 kilometrów od placówki przedszkolnej w przypadku sprawowania opieki przez przedszkole nad minimum 60 dzieci.

VIII. Zasady przewozu

 • 11
 1. Przywożenie dzieci do przedszkola odbywa się w godzinach nie zaburzających prawidłowej realizacji programu edukacyjnego – tj. w godzinach od 7:00 do 8:50.
 2. Odwożenie dzieci z przedszkola odbywa się w godzinach od 15:30 do 17:00.
 3. Trasy oraz godziny przewozu zostają ustalone ekonomicznie na podstawie podań o przewóz dziecka. Ustalone trasy przewozu do i z przedszkola zostają obwieszczone rodzicom dzieci przewożonych drogą mailową, telefonicznie lub osobiście.
 4. Maksymalnie, jednym kursem, może być przewożone pięcioro dzieci wraz z jednym opiekunem oraz kierowca.
 5. Rodzice zobowiązani są do terminowego przygotowania dziecka do przewozu wraz z odprowadzeniem dziecka na przystanek, według ustalonych godzin przewozu. Opiekun ma obowiązek oczekiwać na dziecko nie dłużej niż pięć minut od wyznaczonej godziny.
 6. Rodzice zobowiązani są do informowania opiekunów o nieobecności dziecka z wyprzedzeniem.

 

 ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE NIEZAPOMINAJKA

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

 1. Plac zabaw, zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym, jest terenem służącym zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci uczęszczających do placówki w Baninie przy ul. Sosnowej 17.
 2. Znajdujace się na placu urządzenia zabawowe przeznaczone są dla dzieci w wieku do 10 lat.
 3. Przed wyjściem dzieci do ogrodu – teren sprawdzany jest przez nauczyciela/opiekuna (stan techniczny sprzętu, czystość).
 4. Dzieci na placu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych, którzy ponoszą za nie pełna odpowiedzialność.
 5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Z uwagi na bezpieczenstwo bawiących się, należy przestrzegać następujacych zasad:

– w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe, jazda na rowerze, hulajnodze, deskorolce itp.,

– zabrania się wchodzenia na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, karuzeli, poręczy, drabinek, dachów domków,

– zabronione jest korzystanie z huśtawek i karuzeli przez więcej niż jedno dziecko na jednym siedzisku.

 1. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:

– zaśniecania terenu,

– nieszczenia i uszkadzania roślinności,

– dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń,

-wprowadzania psów i kotów,

– spozywania napojów alkoholowych, przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.

 1. W ogrodzie opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic/ prawny opiekun z chwilą przywitania się z nim i z nauczycielem/ opiekunem.
 2. Za stan urządzeń zabawowych i sprzętu odpowiadają nauczyciele i opiekunowie.
 3. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub uwagi dotyczące stanu bezpieczeństwa na placu zabaw należy natychmiast i niezwłocznie zgłaszać na piśmie dyrekcji Przedszkola Niezapominajka. W razie stwierdzenia nieprawidłowości nauczyciel/ opiekun nie powinien wyprowadzać wychowanków na plac zabaw.
 4. W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu placówki obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na placu zabaw osób nieupoważnionych.
 5. Nauczyciel/ opiekun po zakończeniu przebywania dzieci na placu zabaw ma obowiązek pozostawić plac w czystości i ładzie oraz odpowiednio zabezpieczyć piaskownicę.

Zasady regulaminu obowiązują nauczycieli, opiekunów, dzieci, rodziców oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka z placówki.

Dyrekcja Żłobka i Przedszkola Niezapominajka

 

 ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE NIEZAPOMINAJKA

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ

 1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z kultury fizycznej, zajęć umuzykalniajacych i imprez okolicznościowych dla dzieci uczęszczających do placówki w Baninie przy ul. Sosnowej 17.
 2. Znajdujący się na Sali gimnastycznej sprzęt sportowy przeznaczony jest do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku do 10 lat.
 3. Dzieci w Sali gimnastycznej mogą przebywać wyłącznie pod opieką nauczyciela/ opiekuna prowadzącego zajęcia, który ponosi za ich bezpieczeństwo pełną odpowiedzialność.
 4. Ze wszystkich urządzeń Sali oraz ze sprzętu do czwiczeń należy korzystać tylko w obecności nauczyciela/ opiekuna, zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawić po zakończonych zajęciach w oznaczonych miejscach.
 6. Nauczyciel/ opiekun przystępujący do prowadzenia zajęć powinien przed ich rozpoczęciem sprawdzić stan Sali i urządzeń sportowych pod kątem bezpieczeństwa.
 7. Wadliwy sprzęt do ćwiczeń winien być natychmiast usunięty z Sali lub zabezpieczony w sposób uniemożliwiający dzieciom korzystanie z niego.
 8. Z uwagi na bezpieczenstwo wszystkich urzytkowników Sali, należy przestrzegać następujacych zasad:

– zabrania się korzystania ze sprzetu i urządzeń sportowych w sposób narażający siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo,

-zabrania się wchodzenia na górne elementy konstrukcji drabinek gimnastycznych,

-przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urzadzeń do ćwiczeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami prowadzącego i tylko pod jego ścisłym nadzorem.

 1. Wszelkie zauważone uszkodzenia sprzętu i urządzeń sportowych lub uwagi dotyczace stanu bezpieczeństwa na Sali gimnastycznej należy zgłaszać na piśmie dyrekcji Przedszkola Niezapominajka.

Zasady regulaminu obowiązują nauczycieli, opiekunów, dzieci, rodziców oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka z placówki.

Dyrekcja Żłobka i Przedszkola Niezapominajka